Ubytovací poriadok


Vážený hostia,

Vitajte v ubytovaní v súkromí v mobilných domoch Domčeky Nesvady. Ponúkame Vám načerpať silu z geotermálnej vody Thermálu Nesvady.  Veríme že u nás prežijete chvíle plné pohody, oddychu a pokoja.

PODROBNOSTI TÝKAJÚCE SA VÁŠHO POBYTU :

Ubytovanie hostí v súkromí v objekte "Domčeky Nesvady" sa uskutoční na základe telefonického, osobného, prípadne emailového prihlásenia sa majiteľovi ubytovacieho objektu, alebo poverenej osobe. Toto prihlásenie sa považuje za zmluvu, z ktorej vznikne objednávateľovi právo, aby mu ubytovateľ poskytol prechodné ubytovanie na vopred dohodnutú dobu. Zároveň mu vznikne povinnosť dodržať pravidlá ubytovacieho poriadku o ktorých sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.

 1. V ubytovacom zariadení Domčeky Nesvady sa môže zdržiavať len ubytovaný hosť, ktorý je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom predloží majiteľovi, alebo poverenej osobe pri príchode občiansky preukaz, alebo cestovný pas.
 2. Ubytovanie v ubytovacom zariadení je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 3. Hostí je možné ubytovať od 14:00 hod. dňa nástupu. Ubytovanie je hosťom rezervované do 20:00 hod. dňa nástupu a do toho istého času je ubytovacie zariadenie povinné hostí ubytovať ak sa s majiteľom (prevádzkovateľom ) nedohodne inak. Po skončení rezervácie môže majiteľ (prevádzkovateľ) s ubytovacím zariadením voľne disponovať.
 4. Hostia si po ubytovaní vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť všetkých zariadení a prípadné závady ihneď nahlási majiteľovi (prevádzkovateľovi).
 5. Hostia súhlasia s tým, že do jeho ubytovacieho zariadenia počas celej doby ubytovania má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností poverená osoba alebo majiteľ ubytovacieho zariadenia.
 6. Hostia platia za ubytovanie z pravidla pred začiatkom ubytovania, respektíve dohodou s majiteľom (prevádzkovateľom ).
 7. V ubytovacom zariadení nesmú hostia bez súhlasu majiteľa (prevádzkovateľa) vykonávať zmeny na zariadení, ani robiť zásahy do elektrickej a inej inštalácie.
 8. Za peniaze a iné cennosti zodpovedá majiteľ (prevádzkovateľ) iba v prípade, ak ich prevzal do úschovy.
 9. V prípade grilovania na vonkajšom grile sa treba z bezpečnostných dôvodov riadiť grilovacím poriadkom umiestneným vo veľkom altánku.
 10. V čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud .
 11. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechať deti do veku 12 rokov bez dozoru dospelých v ubytovacom zariadení. Ubytovaný ako zodpovedný zástupca, zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.
 12. Hostia sú povinný pri odchode z ubytovacieho zariadenia uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, pri odchode zavrieť okná a dvere.
 13. Po ukončení dohodnutej doby na ubytovanie sú hostia povinný opustiť ubytovacie zariadenie do 10:00 hod. respektíve dohodnúť čas odchodu s majiteľom (prevádzkovateľom).
 14. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia prípadne strate kľúčov, alebo náramkových čipov zodpovedá hosť podľa platných predpisov.
 15. Hostia sú povinný dodržiavať ustanovenia toho poriadku od momentu ubytovania.
 16. V prípade, ak ho závažným spôsobom poruší, majiteľ (prevádzkovateľ) má právo odstúpiť od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby s okamžitou účinnosťou a bez náhrady uhradeného pobytu.
 17. V prípade výtržnosti, pri požití alkoholu, alebo inej omamnej látky, respektíve neprispôsobilosti, má právo majiteľ (prevádzkovateľ) za asistencie polície ukončiť pobyt hosťa s okamžitou platnosťou

V PRIESTOROCH UBYTOVACIEHO ZARIADENIA JE ZAKÁZANÉ:

 • Poškodzovať, alebo ničiť majetok, manipulovať s akýmkoľvek technickým, alebo technologickým vybavením ubytovacích priestorov a vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré ohrozujú bezpečnosť a majetok osôb, ktoré sa v ňom nachádzajú.
 • Správať sa nespoločensky, výtržnícky, alebo iným neakceptovateľným spôsobom.
 • fajčiť (Povolené len vonku pri popolníku)
 • držať a užívať omamné zakázané látky
 • vstupovať do ubytovacieho zariadenia so zvieratami
 • vnášať do ubytovacích priestorov športové predmety väčších rozmerov napr.: bicykle, boxy, ...
 • narábať s otvoreným ohňom
 • požívať vlastné elektrospotrebiče (Okrem predmetov osobnej hygieny)
 • Prenechávať a poskytovať ubytovanie iným osobám.

SADZOBNÍK POPLATKOU ZA SPÔSOBENÉ ŠKODY:

 • strata kľúčov, náramkového čipu - 30€
 • porušenie zákazu fajčenia vo vnútri ubytovacieho priestoru - 50€ a okamžité ukončenie pobytu
 • poškodenie majetku v závislosti od rozsahu spôsobenej škody

Prosím cíťte sa u nás ako doma a rovnako tak pristupujte aj k ubytovaciemu zariadeniu a jeho vybaveniu.

Ďakujeme a prajeme príjemný pobyt.